Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

1.10.10. Traducerea formelor aspectului continuu în limba română:

Verbul românesc nu are o categorie marcată formal pentru redarea contrastului aspectual continuu-noncontinuu. Ideea de desfășurare sau durată limitată a acțiunii este redată în limba română cu ajutorul adverbelor de timp:

 

When he comes, I will be eating. (Când va veni, eu voi fi la mijlocul mesei.)
He is teaching now. (Predă/Are oră acum.)

He is teaching arithmetic this year. (Predă aritmetica anul acesta.)

Singura formă verbală din limba română care exprimă, ca și aspectul continuu din limba engleză, o acțiune neterminată la un moment dat, sau de durată limitată, este imperfectul și acesta este folosit de obicei pentru traducerea lui Past Tense continuu în limba română:

She was working in the garden when I arrivied. (Muncea în grădină când am sosit.)

Mai dificilă însă este traducerea imperfectului în limba engleză, deoarece există tendința de a folosi Past Tense Continuous și atunci când imperfectul românesc are altă valoare, cea de acțiune repetată în trecut pentru care limba engleză folosește Past Tense Simple:

 

Română: Munceam în grădină când mă duceam la bunici.

Engleză:

I worked the garden when I went to my grandparents.

 

1.10.11. Verbe care nu pot fi folosite la aspectul continuu.

Există mai multe clase de verbe, care datorită sensului lor lexical nu pot fi folosite la aspectul continuu. Acestea sunt:

A)              verbe de activitate non-durativă, care sunt considerate ca fiind încheiate în momentul în care au fost inițiate:

He kicks, slams, bangs the door.

 

B) verbe care exprimă acțiuni desfășurate atât de rapid sub ochii vorbitorului, încât pot fi considerate non-durative:

score, shoot, place in the oven.

 

Aceasta se întâmplă de obicei în comentarii sportive sau demonstrații practice (așa numitul prezent simplu instantaneu - vezi &1.5.4. pct.3).

C) verbe care exprimă un adevăr universal sau o caracteristică generală:

Fish swim. Cows give milk. The Danube flows into the Black sea.

 

D) verbe care exprimă o percepție senzorială (Verbs of inert perception):

see, hear, smell, feel, sound.
The flower smells nice. (Floarea are un miros plăcut.)

Atenție! Verbele de percepție se folosesc cu verbul modal can pentru a reda o acțiune unică, concretă în desfășurare:

I can see him now. (Îl văd acum.)
I see him every day. (Îl văd în fiecare zi.)

Verbele care redau percepția senzorială pot fi folosite la aspectul continuu dacă ele indică o folosire conștientă a simțurilor:

a) prin folosirea unor perechi sinonimice: listen to, look at, watch:

Aspectul simplu:

I (can) hear music. I (can) see him. I (can) see the TV set.

Aspectul continuu:

I am listening to music. I am looking at him. I am watching TV.

b) prin folosirea tranzitivă (ca activități) a unor verbe care exprimă o calitate permanentă (folosite intranzitiv):

The cake tastes good. I am tasting the cake.

c) verbele de percepție pot avea forme ale aspectului continuu când sunt folosite cu alte sensuri:

I’ve been hearing all about her exams.

 (Am auzit (Mi s-a spus totul) despre examenele ei. (hear = a primi vești).

I’m seeing him tonight. (Mă întâlnesc cu el diseară.)
He is seeing the sights.

Vizitează obiectivele turistice. (see = a întâlni, a vizita locuri turistice).

E) verbele care exprimă o activitate mintală (Verbs of cognition):

believe, know, think, imagine, mean, mind, remember, recollect, recall, suppose, forget, suspect, guess, presuppose, realize, understand.

Aceste verbe sunt urmate de obicei de o propoziție subordonată introdusă de that sau de un cuvânt relativ începând cu th-:

I think (that) you are right. (Cred că ai dreptate.)
I don’t remember what he said. (Nu-mi amintesc ce-a spus.)

Unele din ele pot fi folosite la aspectul continuu dacă sunt folosite ca verbe de activitate:

Paul: What is he doing? George: He is thinking of his future.

(Paul: Ce face el? George: Se gândește la viitor.)

F) Verbe care exprimă sentimente, stări sufletești: love, like, carefor, adore, hate, dislike, detest, regret, prefer, wish.

I like my job. (Îmi place serviciul meu.)
I detest lazy people. Detest oamenii leneși.

dar și:

How are you liking the trip? (Cum îți place călătoria/Cum te distrezi?)

 

G) Verbe exprimând o relație:

apply to, be, belong to, concern, consist of, contain, cost, depend on, deserve, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess, have, require, resemble, seem:
This book belongs to him. (Această carte îi aparține lui.)
He owns this house. (Această casă e proprietatea lui.)
Helen resembles her mother. (Elena seamănă cu mama ei.)

Aceste verbe nu pot fi folosite la aspectul continuu, cu excepția lui be și have când ele nu exprimă starea, respectiv posesia:

He is kind. El este amabil (în general).
Why, he is being kind today!

- Ei, se poată cu amabilitate (este amabil astăzi!) (este o situație necaracteristică, temporară).

He has a new bike. (Are o bicicletă nouă.)
He is having a ride now. (Se plimbă cu bicicleta acum.)

În vorbirea curentă verbe ca resemble, cost, etc. sunt uneori întrebuințate la aspectul continuu, dacă exprimă o intensificare treptată a acțiunii:

Peter is resembling his father more and more. (Petre seamănă din ce în ce mai mult cu tatăl său.)
Groceries in Britain are costing so much more these days!

 (În Anglia, prețul articolelor de băcănie a crescut așa de mult în zilele noastre!)

H) Verbe care exprimă o senzație fizică. (Verbs of body sensation). Aceste verbe pot fi folosite la aspectul continuu sau simplu, cu mici diferențe de sens:

How do you feel today? How are you feeling today? Cum te simți astăzi?

Our Team