Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

1.16. Forma în -ing (The -ing Form)

1.16.1. Forma în -ing reprezintă două forme verbale distincte: participiul în -ing și Gerund-ul. Acestea au formă identică, putând fi diferențiate numai după funcțiile pe care le îndeplinesc în propoziție, pe baza determinărilor pe care le au. Forma în -ing se construiește din infinitivul verbului de conjugat, la care se adaugă terminația -ing: read + -ing = reading; writw + -ing = writing; cry = -ing = crying; lie + -ing =lying; sit + -ing = sitting. (Pentru ortografierea acestei forme verbale, vezi 1.10.5.).

Funcțiile îndeplinite de cele două forme verbale derivă din caracteristicile lor: participiul în -ing are caracteristici verbale și adjectivale:

He is sleeping. (El doarme.)

The sleeping child. (Copilul care doarme.)

 Iar Gerund-ul are caracteristici verbale și substantivale:

We had the advantage of working in a factory near our school. (Am avut avantajul să lucrăm într-o fabrică lângă școala noastră.)

Working in a factory is useful for our future careers. (Munca în fabrică este folositoare pentru viitoarea noastră profesiune.)

1.16.2. Participiul în -ing sau participiul prezent (the -ing Partciple, the Present Participle) exprimă o acțiune în desfășurare sau o stare nelegată de un agent prin categoriile de persoană sau număr.

1.16.3. Caracteristicile verbale ale participiului în -ing.

a) Participiul în -ing are categoriile gramaticale de timp și diateză:

Timp

Diateza

Present participle

Reading

Being read

Participiul Prezent

Citind

Fiind citit

Present participle

Having read

Having been read

Participiul Perfect

citind

Fiind citit

 

Participiul prezent exprimă o acțiune simultană cu verbul la mod personal din propoziție:

Running across the park, he heard somebody call his name. (În timp ce traversa parcul în fugă, a auzit pe cineva strigându-l pe nume.)

1.16.3.a. Structura participiului perfect

Participiul perfect se formează din participiul prezent al verbului have din participiul trecut al verbului de conjugat. El exprimă o acțiune anterioară verbului predicativ din propoziție:

Having run across the park, he felt tired. (După ce a traversat parcul în fugă s-a simțit obosit.)

3. Participiul perfect (Perfect Participle) și participiul trecut (Past Participle) nu sunt una și aceeași formă verbală. Participiul perfect reprezintă forma perfectă a participiului în -ing indicând o acțiune săvârșită anterior acțiunii exprimate de verbul predicativ:

Having finished the book, he went to bed. (Deoarece / După ce a terminat cartea, s-a dus la culcare.)

b) Participiul în -ing este folosit pentru formarea aspectului continuu al verbelor:

They are going home. (Se duc acasă.)

I was playing chase when the telephone rang. (Jucam șah când a sunat telefonul.)

c) Pe plan sintactic, participiul în -ing poate avea subiect, complement direct (după verbe tranzitive) și complemente circumstanțiale , ca și formele personale:

I saw him reading an English book in the library. (L-am văzut citind o carte englezească la bibliotecă.)

   

1.16.4. Caracteristicile adjectivale ale participiului în -ing.

Parcicipiul în -ing poate fi folosit și ca adjectiv. El se așează înaintea substantivului, dacă se accentuează latura sa adjectivală și după substantiv, dacă latura verbală este mai evidentă.

All sleeping children are beautiful (sleeping = not awake). (Toți copii adormiți sunt frumoși.)

The child sleeping in the next room is my baby brother (sleeping = who is sleeping). (Copilul care doarme în camera alăturată este frățiorul meu.)

1.16.5. Funcțiile sintactice ale participiului în -ing.

Participiul în -ing este folosit (singur sau precedat de conjucții, în special when sau while): 1) în expresii parentetice: generally speaking = în general, judging by appearances = judecând după aparențe; beginning with September 15 = începând cu 15 septembrie, considering the circumstances = luând în considerare condițiile.

Judging by appearances, nobody is to blame. (Judecând după aparențe nimeni nu este vinovat.)

2) ca nume predicativ, după verbele stand, sit, lie:

She stood gazing at the brightly lit shop windows. (Se uita cu admirație la vitrinele viu luminate.)

 3) ca înlocuitor al unor propoziții subordonate, îndeplinind în propoziție funcția de:

a) atribut:

She looked at the children playing in the garden (= who were playing): (Se uita la copii care se jucau în grădină.)

b) parte dintr-un complement direct complex (Acuzativ cu participiu în -ing):

She heard somebody knocking at the door. (= that somebody was knocking). (A auzit pe cineva bătând la ușă.)

c) complement circumstanțial, mai ales de: - timp:

Arriving at the station, he started looking for his friend (= when he arrived...) (Sosind la gară, a început să-și caute prietenul.

- c.1.) complement circumstanțial  cauză:

Having read the book, he was able to comment on it. (= As he had read the book...) (Deaorece citise cartea, a putut să o comenteze.)

 - împrejurări însoțitoare:

She came out of the room wearing a long evening dress. (She came out... She was wearing...) (A ieșit din cameră purtând o rochie lungă de seară.)

Notă: Exprimarea complementului circumstanțial printr-un participiu în -ing este o trăsătură caracteristică englezei literare. În vorbire se referă propozițiile subordonate (Vezi parantezele).

1.16.6. Traducere. Participiul în -ing se traduce în limba română printr-un gerunziu sau printr-o propoziție subordonată:

Passing the shop, he saw his mother inside. (Trecând / În timp ce trecea prin fața magazinului, o văzu pe mama sa înăuntru.)

Our Team