Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Din punct de vedere al ideii de număr, substantivele în engleză se împart în numărabile (Count nouns) și nenumărabile (Mass nouns)..

Learn More

3. Articolul și alți determinanți (The Article and other Determiners)

3.1. Categoria determinării

3.1.1. Categoria determinării a apărut în limba engleză, ca și în limba română, din necesitatea de a indica un element unic (the Danube) sau specific (this man) dintr-o categorie, sau de a denumi o întreagă categorie de elemente de același fel

 The lion is a strong animal.

 În limba engleză există mai multe părți de vorbire care pot determina un substantiv: the first two students. Ele formează în gramatica structuralistă clasa determinanților, care este subdivizată în predeterminanți, determinanți propriu-ziși și postdeterminanți. Această terminologie a fost stabilită pe baza categoriei gramaticale pe care o reprezintă aceste cuvinte pe lângă substantiv (determinarea) și pe baza poziției pe care o ocupă unul față de altul: Half (predeterminant) the (determinant propriu-zis) second (postdeterminant) chapter.

3.1.2. Determinanții propriu-ziși. În clasa determinanților propriu-ziși intră articolul și alte părți de vorbire care pot înlocui articolul înaintea unui substantiv:

adjectivul demonstrativ: 

 this, that, these, those

adjectivul posesiv ( etc.)

 my, your, his, her

adjectivul nehotărât

 each, every, either etc.

unele adjective interogative

 what, which

 negative (no, neither):

 a book, the book, no book, each book, every book, either book, this book, my book, what book.

Determinanții propriu-ziși ai substantivului

Determinantul Exemple:

Articolul hotărât :

the man, a tree; 

Articolul nehotărât: an apple

Articolul zero men;

 trees, apples

Adjectivul demonstrativ:

 this newspaper, that magazine these articles, those papers

Adjectivul posesiv:

 my house; your car; his watch; her dress; its tail; our school; their classroom.

Adjectivul interogativ:

 What book do you want ? Which books do you want ? Whose book do you want?

Adjectivul nehotărât:

 Each pupil, every day, either side, some books, any students, no children; neither student.

Articolul ocupă un loc central în cadrul determinanților, neavând altă funcție decât cea de determinare a substantivului. Alți determinanți pot funcționa independent de substantivele pe care le precedă, ca pronume:

 I want this/some. What is this?

Pe lângă determinanții propriu-ziși, substantivele mai pot fi precedate și de alte clase de cuvinte: predeterminanți, numerale cardinale și ordinale / cuantificatori (post determinanți). Aceste două clase au fost stabilite pe baza poziției lor față de determinanți în relație unul cu altul.

3.1.3. Predeterminanții. Predeterminanții se numesc astfel deaorece ei apar înaintea eterminanților:

a)

 all the books, both my books, half these books.

b)

  double the / these amount twice the / these amount three times the / these amount

c)

 ine-third the time three quarters the / these amount

Când sunt urmați de substantive, predeterminanții pot apărea în trei construcții:

 all of the children, all the children, all children, both of the teachers, both the teachers, both teachers.

Când determinanții sunt urmați de pronume, construcția cu of este obigatorie:

 all of them, both of them, half of it.

 Predeterminanții all, both și half pot fi folosiți și ca pronume:

  All understood the teacher’s explanation. Both understood the teacher’s explanation. Half understood the teacher’s explanation.

În cazul lui all, se folosește determinantul zero în cazul substantivelor numărabile la plural folosite generic:

  All the pupils went into the classroom. Dar: All soldiers must wear uniforms (generic).

All poate fi de asemenea folosit cu articolul zero în expresii ca:

 all (the) day / morning / night

în special într-un context negativ:

  I haven’t seen her all day.

Ca determinant, all precede:

a) substantive (ne)numărabile concrete (rar) sau abstracte la singular, având sensul de întreg, tot:

 She interrupted him all the time. (Îl întrerupea tot timpul.) He didn’t spend all his money. (Nu și-a cheltuit toți banii.) He hasn’t read all the story. He hasn’t read the whole story.

b) substantive numărabile la plural, având sensul de toți, toate:

 Where are all your books? Unde sunt toate cărțile tale?

All poate fi folosit atât ca predeterminant cât și ca pronume nehotărât:

  Have you drunk all the milk ? (Ai băut tot laptele?) Have you seen all? (Ai văzut tot?) All (the) people came in time. All (of them) were punctual.

 

Both. Both înseamnă amândoi, amândouă, fiind folosit pentru referirea la două persoane (accentuat):

  Both children are very quiet. (Amândoi copiii sunt foarte tăcuți.)

Both poate fi folosit atât ca predeterminant:

  Both (of) these features are very important.

Cât și ca pronume:

  Both are important.

Half. Half (jumătate) este folosit atât cu substantive nenumărabile:

  He didn’t say a word half the time he stayed there.

Cât și ca substantive nenumărabile:

  Half the students in the student hostel were asleep.

Half este folosit ca: - predeterminant:

half the book - as noun:

Your half is bigger than mine.

- pronume nehotărât:

Half (of them) left.

Numeralele multiplicative (vezi & 4.7.) sunt incluse în clasa predeterminanților, deoarece ele pot fi Dșezate înaintea determinanților:

 twice the amount, double that price.

La fel și numeralele fracționare (vezi &4.5.), care pot avea și construcții cu of, în mod similar cu all, both și half:

 The vegetables boiled in one third (of) the time the meat did.

3.1.4. Postdeterminanții. Ordinalele sunt postdeterminanți. Ele urmează determinanții în grupul nominal, dar preced cuantificatorii și adjectivele:

 The first three important events.

În clasa ordinalelor intră:

a) numeralele ordinale:

 first, second, third, fourth etc.

 b)

 (an)other, next, last.

Cuantificatorii urmează determinanții și ordinalele și preced adjectivele:

 The first three important events.

Din clasa cuantificatorilor fac parte:

a) numeralele cardinale:

 one, two, three, four, five, etc.

b) cuantificatorii, cuvintele care exprimă numărul:

 (many, few, several)

sau cantitatea (much, little) în mod nedefinit. Cuatificatorii sunt folosiți:

a) numai cu substantive numărabile:

 many children, a great number of children, few children, a large number of children, several children, a good number of children.

b) numai cu substantive nenumărabile:

 much time, a great/good deal of money, little time, a great/good deal of money, a little time great/good deal of money much time, a large/small quantity/amount of money, little time, a large/small quantity/amount of money, a little time a large/small quantity/amount of money.

c) cu substantive numărabile sau nenumărabile (în exprimarea familiară):

 a lot of children/money, lots of children/money, plenty of children/money

Much = mult, multă se folosește mai ales în propoziții interogative și negative:

 There isn’t much sugar left. Nu a rămas mult zahăr.

În propoziții afirmative se folosește:

 very much, a lot of, a great deal of, a large (small) amount of, plenty of: There is a lot of sugar in the sugar basin. Este (foarte) mult zahăr în zaharniță. There is very much sugar in the sugar basin. Este (foarte) mult zahăr în zaharniță. There is plety of sugar in the sugar basin. Este foarte mult zahăr în zaharniță.

Little înseamnă puțin, puțină, indică o cantitate insuficientă, implică o apreciere negativă:

 She eats little bread. Ea mănâncă puțină pâine (aproape deloc).

A little indică o cantitate mică, dar suficientă și implică o apreciere pozitivă:

 I eat a little bread. Mănânc ceva pâine.

Many = mulți, multe se folosește mai ales în propoziții interogative și negative:

 Did he read many English books? A citit multe cărți englezești. I have not invited many people to my birthday party. N-am invitat multă lume la ziua mea de naștere.

În propoziții afirmative se folosește very many, a lot of, a great / large number, lots of:

 He’s reading a lot of English books. He’s reading very many English books. He’s reading a great number of English books. He’s reading lots of English books.

Few = puțini, puține indică un număr insuficient și implică o apreciere negativă:

 Few people live to be a hundred. Puțini oameni trăiesc 100 de ani.

A few =câțiva, câteva indică un număr mic, dar suficient și implică o apreciere pozitivă:

 There are few flowers in the vase. Sunt câteva flori în vază.

 

Several este folosit pentru mai mult de două persoane:
 He read several books about Germany. El a citit mai multe cărți despre Germania.