Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Din punct de vedere al ideii de număr, substantivele în engleză se împart în numărabile (Count nouns) și nenumărabile (Mass nouns)..

Learn More

4. Numeralul (The Numeral)

4.1. Definiție

Numeralul este partea de vorbire care:

a) exprimă un număr, determinarea numerică a obiectelor (numeralul cardinal) sau ordinea obiectelor prin numărare (numeralul ordinal);

b) îndeplinește mai multe funcții sintactice, în funcție de folosirea lui substantivală, adjectivală sau adverbială;

c) nu are categorii gramaticale decât în folosirea substantivală (milion - millions).

4.2. Clasificare

4.2.1. Conform gramaticii structuraliste, numeralul întră în clasa determinanților.

Double, twice, three times etc.

la fel ca și fracțiile

one third, two fifths etc.

sunt considerate predeterminanți, fiind așezate înaintea determinanților the/this/my în cadrul grupului nominal:

double the amount, one third (of) the time.

Numeralul cardinal: one, two, three etc. și numeralul ordinal: the first, the second etc. sunt considerate postdeterminanți, ele urmând determinanții the/this/my în cadrul grupului nominal în ordinea numeral ordinal - numeral cardinal:

the first three children, the last two persons.

4.2.2. În cadrul gramaticii tradiționale, există controverse cu privire la numeral, numeralul nefiind o parte de vorbire omogenă. Majoritatea gramaticilor tradiționale disting următoarele categorii de numerale: numeralul cardinal, numeralul ordinal, numeralul fracționar, numeralul colectiv, numeralul multiplicativ, numeralul distributiv și numeralul adverbial.

4.3. Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral)

Numeralul cardinal exprimă numărul (one, two, three) sau determinarea numerică a obiectelor

(four books, one hundred years).

one, two, three, four books, one hundred years.

4.3.1. Forma numeralului cardinal. Numeralele cardinale de la 1 la 12 în limba engleză sunt următoarele:

1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight, 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve

Cifra 0 (zero) ocupă un loc special în cadrul numeralelor cardinale. Ea se poate citi zero , nil, nithing sau love. Zero este folosit pentru 0 în matematică și pentru indicarea temepraturii:

I)               is ten degrees below zero.

II)            La numerele de telefon, 0 se pronunță [_ă_u]:

Dial 6070 and ask for extension 90.

III)          Nil [nil] sau nothing sunt folosite în exprimarea scorului la footbal:

Leeds United won 4.0. (four nil / for to nothing).

IV)         Love [l_a_v] este folosit în tenis:

Brian Eno leads 30.0 (Thirty - love).

Numeralele cardinale între 13 și 19 se formează cu ajutorul sufixului -teen adăugat la numetele 3 - 9:

13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen etc.

Numeralele 13 și 15 prezintă deosebiri ortografice și de pronunție față de numeralele 3 și 5 de la care sau format: 13 thirteen] 15 fifteen

Toate numeralele în -teen au două accente: eighteen [‘ei’ti:n], dar când sunt folosite ca adjective Păstrează numai primul accent:

seventeen years

Numele zecilor se formează de la unitățile 2 - 9, la care se adaugă sufixul -ty:

20 twenty 30 thirty 40 forty 50 fifty etc.

Numeralele 20, 30, 40 și 50 prezintă particularități ortografice și de pronunțare față de numele unităților de la care s-au format:

2 two - 20 twenty 3 three - 30 thirty 4 four - 40 forty 5 five - 50 fifty

Notă: Numele zecilor la plural:

twenties, thirties, forties, fifties

 etc., precedate de articolul the sau alt determinant, sunt folosite pentru a exprima o perioadă sau vârstă:

The literature of the thirties. Literatura anilor `30.She was a good-looking woman in her forties. Era o femeie frumoasă între 40 și 50 de ani.

 

În limba engleză, numele zecilor se leagă de unități direct, cu ajutorul unei liniuțe de unire:

68 sixty-eight 79 seventy-nine

Notă: În limba engleză scrisă, numeralele scurte se redau de obicei cu litere, iar cele mai lungi cu cifre:

I have ten lei in my pocket. There are 250 people in the conference hall.
Bucharest has a population of two million inhabitants. Romania has a population of about 22,000,000 people.

Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin and de cele care denumesc zeci și unități:

115 = a/one hundred and fifteen;

3,005 = three thousand and five.

Între clasele unui număr întreg se pune virgulă ca în limba engleză și nu punct ca în limba română: 4,000; 3,140. (Punctul indică zecimale: 3.05).

Notă: În exprimarea curentă, miile se transformă în sute:

How much money have you got? Sixteen hundred lei (=1,600)

Când sunt folosite la singular, numeralele hundred, thousand și million sunt întotdeauna precedate de articolul nehotărât sau de un numeral:

100 one/a hundred books, 141 a hundred an forty-one; 1,200 a thousand and two hundred.

 Când sunt precedate de numărul unităților și acesta este mai mare decât 1, numeralele hundred și thousand nu primesc s la plural:

300 three hundred; 5,000 five thousand.

Atenție! Aceste numerale primesc terminația s când sunt folosite:

a)    ca substantive:

Thousands have read this book

b)    când sunt urmate de prepoziția of:

The number of young people studying in our school amounts to hundreds of thounsands.

4.3.2. Întrebuințarea numeralului cardinal.

În limba engleză, numeralul cardinal este folosit:

a)    pentru exprimarea numelor numerelor abstracte:

one, two, three, four

sau a determinării numerice a obiectelor:

thre apples, one hundred pupils.

 b)    pentru exprimarea datei (anilor). Anii se citesc:

1980 - one thousand nine hundred and eighty

sau

nineteen hundred and eighty - în stilul oficial; 1980 - nineteen eighty - în engleza vorbită.

 c)    pentru indicarea numărului unui anumit obiect (pagină, lecție, capitol, casă, autobuz):

Lesson 10, Chapter 3, Flat 11, bus no. 31 etc.

 d)    în exprimarea timpului cronologic. În acest caz, propoziția începe de obicei cu pronumele it:

It is two o’clock. It is five o’clock sharp. Este ora cinci fix.

 O’clock se folosește numai cu ora fixă și se poate omite:

What’s the time? Five.

Pentru a indica fracțiunile de ore până la “și jumătate” se menționează numărul minutelor urmat de prepoziția past și de ora respectivă:

It is ten (minutes) past nine. Este (ora) 9 și 10 (minute).

 Fracțiunile între jumătate și ora următoare se redau în limba engleză spunânând numărul minutelor, prepoziția to și apoi ora:

It is twenty (minutes) to six. Este șase fără 20 (de minute). It is a quarter to eight. Este opt fără un sfert. It is five to eleven. Este 11 fără cinci.

3. În engleza americană se folosesc și prepozițiile after și before în loc de past și to: 8: 10

It is ten (minutes) after 8.
8:40 It is twenty (minutes) before 9.

Iar pentru “și jumătate” se menționează ora și thirty:

8:30 It’s eight thirty.

 e)    pentru a indica un număr de telefon Numerele de telefon se citesc cifră cu cifră:

597216 = five nine seven two one six;

Dacă primele sau ultimele două cifre sunt la fel, se folosește cuvântul double:

2238 - double two three eight;

Nu se folosește cuvântul double dacă cifrele din mijloc sunt aceleași:

3002 - three oh oh one.

f)     în exprimarea operațiilor artimetice În acest caz verbul poate fi folosit la singular sau plural:

2 + 5 = 7 Two plus five is/are seven.
7 - 3 = 4 Seven minus three makes/make four.
g) pentru exprimarea vârstei:
How old are you ? (Câți ani ai?) I am ten years old. (Am zece ani.)