Verbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanStructura gradelor de comparație a adjectivelor în gramatica engleză conține aproape aceleași criterii de organizare ca și cele ale limbii române.


Learn More

6. Adjectivul (The Adjective)
6.1. Defini
ție
Adjectivul este partea de vorbire care:
a) exprimă o calitate a unui obiect 

 

an interesting lecture, on old man

b) are categoria gramaticală a comparației:

 

He is taller than his brother.


c) îndeplinește funcțiile sintactice de atribut, apoziție, nume predicativ, element predicativ suplimentar.

6.2. Comparația adjectivelor (The Comrarison of Adjectives)
Spre deosebire de limba română, unde adjectivul are flexiune de gen, număr și caz și comparație,
adjectivul din limba engleză nu se schimbă după gen, număr și caz. Singurul mod de marcare formală este comparația:
 

 

un elev inteligent-a clever schoolboy

 

o elevă inteligentă - a clever schoolgirl

 

elevi inteligenți - clever schoolchildren

 

Lesson 2 is more difficult than Lesson 1.Lecția a doua este mai grea decât prima lecție.  

Conținul categoriei gramaticale a comparației constă în faptul că la obiectele din lumea înconjurătoare
calitățile pot apărea în măsură egală:

 

The Maths teacher is as old as the Psysics teacher.


sau în măsură inegală:

 

The maths teacher is older than the Psychics teacher.

Categoria gramaticală a comparației este concretizată în limba engleză ca și în limba română, în trei
grade de comparație:
Gradul pozitiv nemarcat arată prezenĠa normală a unei calităĠi a obiectelor, făUă a se face vreo
comparaĠie:

 

He is tall. She is beautiful.

Gradul comparativ compară două obiecte, indicând prezența calității la obiectele comparate în măsură egală (comparativul de egalitate:

 

He is as tall as his sister.

sau în măsură inegală

 

I am younger than her.

 sau de inferioritate:

 

This lesson is less interesting than the previous one.

La gradul comparativ, termenul comparației poate fi exprimat:

 

He is more punctual than the others.

sau neexprimat:

 

He is more punctual.

Gradul superlativ arată că un membru al unui grup posedă calitatea comparată în cel mai înalt grad, prin intermediul unei comparații directe (comparativul relativ:

 

She is the cleverest of all.

sau fără comparație directă (superlativul absolut :

 

She is very clever.

Atenție! Atunci când se compară numai două noțiuni se folosește gradul comparativ precedat de
articolul the în locul superlativului:

 

She is the younger and the more beautiful of the two sisters.

6.3. Formarea comparativului și a superlativului
6.3.1. Comparația sintetică.

A) Adjectivele monosilabice formează comparativul și superlativul în mod sintetic. Ele primesc -(e)r la comparativ și the -(e)st la superlativ:

 

small - smaller - the smallest

 

short - shorter - the shortest

Ortografie:
1) Adjectivele terminate într-o consoană precedată de o vocală scurtă dublează consoană:

 

big - bigger - the biggest; hot - hotter - the hottest

 

fat - fatter - the fattest; thin - thinner - the thinnest

2) Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană transformă pe y în i:

 

dry - drier - the driest

3) Adjectivele terminate în -e sau -ee, pierd pe -e final înaintea lui -er sau -est:

 

nice - nicer - the nicest;

 

free - freer - the freest;

B) În mod sintetic se compară și adjectivele bisilabice terminate în -y, -le, -er, -ow și -some:

 

happy - happier - the happiest;

 

clever - cleverer - the cleverest

 

narrow - narrower - the narrowest

Excepții:

 

eager, proper, fertile, hostile, fragile

eager, proper, fertile, hostile, fragile se compară numai cu more și the most.
Unele adjective pot avea mabele forme de comparativ și superlativ:
- cu preferință pentru forme sintetice:
a) adjective monosilabice:

 

calm, fot, huge, just, keen

 

calm - calmer - the calmest

b) adjective bisilabice terminate în -y sau -ly:

 

angry, clumsy, sleepy, musty;

 

angry - angrier - the angriest

- cu preferință pentru formele analitice:
a) adjective bisilabice cu accentul pe prima silabă:

 

active, civil, common, fertile, hostile, constant,
prudent, pleasant, stupid, sudden; active - more active - the most active;

b) adjective bisilabice cu accentul pe ultima silabă: concise, remote, precise, severe, profound, polite.
Excepție: adjective bisilabice terminate în două consoane:

 

correct, distinct, exact, intact etc.

 Formează comparativul și superlativul numai cu more și the most:

 

a more distinct pronunciation = o pronunție mai clară;

c) adjectivele formate din trei silabe cu un prefix negativ:

 

unhappy, unlucky, unpleasant, insecure;

 

unpleasant - more unpleasant - the most unpleasant.

Folosirea formei sintactice sau analitice sau toate aceste adjective depinde deseori de ritmul propoziției, de nevoia de expresivitate. În limba vorbită sunt preferate formele sintetice, în timp ce în scris se folosesc mai ales formele analitice.

6.3.2. Comparația analitică. A) Adjectivele formate din două sau mai multe silabe formează
comparativul și superlativul analitic cu ajutorul lui more și the most:

 

careful - more careful - the most careful

 

difficult - more difficult - the most difficult

 B) Adjectvele compuse formează gradele de comparaĠie în felul următor:
a) când primul element este un adjectiv care își păstrează sensul, acesta se schimbă la comparativ și superlativ:

 

well-known - better=known - the best-known

 

ill-paid - worse-paid - the worst-paid

 

intelligent-looking, - more intelligent-looking - the most intelligent-looking

b) când cele două elemente formează un tot din punct de vedere al sensului comparația se realizează cu
ajutorul lui more și the most:

 

heart-broken - more heart-broken - the most heart-broken

 

far-fetched - more far-fetched - the most far-fetched

6.3.3. Formarea comparativului de egalitate și inferioaritate. Comparativul de egalitate se exprimă prin adjectivul la gradul pozitiv precedat și urmat de conjuncția as:

 

My room is as large as hers. Camera mea este la fel de mare ca a ei.

Comparativul de inferioritate se exprimă prin adjectivul la gradul pozitiv precedat de not so/as și urmat de as sau prin less...than:

 

My homework is not as easy as yours. Tema mea nu e la fel de ușoară ca a ta.

 

This lecture is less interesting than the previous one. Acest curs e mai puțin interesant decât cursul anterior.

6.3.4. Formarea superlativului absolut. Superlativul absolut se construiește cu ajutorul adverbelor

 

very, too, highly, extremely, utterly:

 

The story he told us was very amusing. It is extremelly difficult to reach the top.

 6.4. Comparația neregulată a adjectivelor

Unele adjective formează comparativul și superlativul în mod neregulat:

 

bun = good - better - the best

 

Eight is a good mark.

 

Nine is better than eight. Ten is the best mark.

 

rău = bad  worse - the worst

 

bolnav = ill  worse - the worst

 

They are both bad boys, but Peter is worse than Tom. Of all the bad boys I know Peter is the worst.

 

mult = much  more - the most

mulți = many  more - the most

 

We haven’t much butter left.

I need more help.

 

  This plate has the most.

 

meat on it late = târziu - later = mai târziu = the lastest = cel mai târziu, recent, mai recent, cel mai recent

 

- the latter = cel de-al doilea (dintre două elemente) acesta din urmă (opus lui the former)

 

- the last = ultimul (dintre mai multe elemente) (opus lui the first)

The late edition of this paper appears at 3 p.m. There is a later one at 5 p.m.

 

John and Tom are tall boys.

 

The former is the captain of the basketball team and the later is a good footballer.

 

What’s the lastest news? Care sunt ultimile știri?

 

His last novel is still unpublished. Ultimul său roman este încă nepublicat. (nu a mai scris alte romane).

 

- old = bătrân, vechi
- older = mai bătrân, mai vechi
- elder = mai în vârstă (despre membrii aceleași familii folosit atributiv) (opus lui younger)
- the oldest = cel mai bătrân; cel mai vechi
- the eldest = cel mai în vârstă (despre membrii acelelași familii, folosit atributiv)

 

 

My brother is older than me. Fratele meu este mai mare decât mine.

 

My elder brother is a doctor. Fratele meu mai mare este doctor.

 

She is my eldest sister. Ea este sora mea cea mai mare.

Notă:

1.      Formele elder și the eldest se folosesc uneori și pentru persoane din afara familiei:

 

The elder girls in our school sing in the chorus.

 

 An elder officer.

2. Elder poate fi folosit și ca substantiv nenumărabil la plural:

 

She followed the advice of her elders.

near = aproape
- nearer = mai apropiat (în spațiu, rudenie)
- the nearest = cel mai apropiat (în spațiu, rudenie)
- the next = următorul (în timp, ordine)

 

 

Peter is a near relation of mine. Peter este o rudă apropiată de-a mea.

 

Can you show me the nearest tabacoconist’s? Îmi puteți arăta tutungeria cea mai apropiată?

 

Mrs Green was the next person to arrive. Doamna Green a fost următoarea persoană care a sosit.

puțin = little , less - the least

 

I have little time.

 

My friend has less time than I have.

 

Tom has the least of all.


far = depărtat

 

Far, farther, the furthest


farther = mai depărtat (distanță) - the farthest
further = mai depărtat (distanță) suplimentar, adițional, în plus - the furthest