Adverbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanNotă: Ea leagă părți de vorbire diferite: substantive, adjective, verbe sau adverbe de substantive sau substitute ale acestora:


8.3. Poziția prepoziției în propoziție

Prepoziția apare în general înaintea cuvântului la care se referă:

 The pupils are in the classroom. (Elevii sunt în clasă.)

Prepoziția este folosită după cuvânt:
a) în întrebări speciale (Why-questions):

 What is he writing about?
 (About what is he writing? = formal meaning): Despre ce scrie ?

b) în propoziții relative:

 The flat I live in is on the 10th floor.
 (The flat in which I live is on the 10th floor = formal meaning).Apartamentul în care locuiesc este la etajul 10.

c) în exclamații:

 What photos are they looking at? (At what photos they are looking?  = formal) La ce fotografii se uită !

d) în construcții pasive:

 The children were looked after by their grandmother. Bunica avea grijă de copii.

e) în construcții infinitivale:

 This is a good company to work with. (Aceasta este o firmă bună cu care să lucrezi.)

8.4. Relații exprimate de prepoziții
În combinație cu alte părți de vorbire, prepozițiile exprimă relații variate:
LOC: at, in, within.
In (în) indică spațiul în general sau în interiorul căruia are loc acțiunea:

 in a continent - country - town -village; in a square - street - room; in a forest - wood - field;

At (în la) indică un punct anumit din spațiu sau un loc mai mic:

 at a small village - address – certain point; at home; at work; at play;

Within (în, între) (formal) indică poziția într-un spațiu limitat sau distanța limită (la distanță de , în):

 Many important documents are kept within the walls of this museum.

 Multe documente importante sunt păstrate între pereții acestui muzeu.

 There is nobody within these four walls / within hearing / within a mile.

Atenție!

at a building (=instituția); in a building (clădirea):

 He is at school. (El este la școală.)
 He is in school. (E în școală.)
 He lives in New York (oraș mare).
 They stopped at Brussels on their way to New York (punct pe hartă, traseu).

By, beside, next to, near, close to, against
By (lângă, la) indică vecinătatea imediată:

 Mary is standing by the window.

Beside, next to (lângă, la, alături/aproape de) indică apropierea imediată:

There is a night table beside my bed.  
 The post office is beside / next to the hotel.

Near, close to (lângă, aproape de) indică apropierea în general:

 He lives near / close to his office.

Against (lipit / rezemat de) exprimă ideea de contact și sprijin.

 The bookcase is against the wall.
 Tom leant against the bookcase.

Over, above, on, top of; under, beneath, below, underneath
Over (deasupra) și under (sub, dedesubt) indică o direcție verticală sau apropierea:

 There’s a picture over the fireplace.
 The dog is under the chair.

Above (deasupra) și below (sub, dedesubt) arată doar că un obiect se află mai sus sau mai jos decât altul:

 Their flat is above ours.
 Some part of Holland is below sea level.

 On top of (pe) și underneath (sub) arată că un obiect îl atinge pe celălalt:

 The TV serial is on top of the house.
 The book you need is underneath those papers.

Beneath (sub, pe sub) arată o distanță mai mică decât below sau este un echivalent formal al lui under:

 The Thames river passes beneath several bridges.

In front of, before; behind, after
In front of (în fața) este folosit în engleza vorbită, cu referire la obiecte:

 There is a tree in front of our house.
 (Dar: They were outside the cinema).

Before (în fața, înaintea) exprimă ordinea așezării persoanelor, în limba literară:

 He was before me.

Behind (în spatele, înapoia) indică poziția:

 The cat was behind the tree.

After (după, în spatele) indică ordinea, în spațiu sau în timp:

 He walked down the stairs after his wife.

Between, amoung Between (între) = un obiect se află între altele două sau între mai multe dacă numărul acestora este definit:

 Our school is between the hotel and the hospital.
 France lies between the hotel and the hospital.
 France lies between Belgium, West Germany, Switzerland and Spain.

 Among (între, printre) = un obiect se află între mai multe obiecte:

 There’s a dictionary among these books.

DIRECȚIE: to, into, onto, towards.
Aceste propoziții sunt folosite cu verbe de mișcare, pentru a indica direcția:
To (la) - mișcarea până la un punct:

 He came to school early.

Into (în) - pătrunderea:

 They went into the house.

Onto (pe) - mișcarea pe o suprafață:

 The actor walked onto the stage.

Towards (către, spre) - direcția cătree un punct, dar nu și atingerea destinației (ca to):

 They slowly go towards the river.

Atenție !
a) În vorbire in și on sunt adesea folosite în loc de into și onto, după verbe ca put, place, lay etc.:

 She put her money in her bag/on the table.

b) Verbul arrive este urmat de prepoziția at:

 They arrived at home early.

Through, across, over
Through (prin indică traversarea și pătrunderea:

 Don’t walk through the park, walk around it.

Across/over (peste) indică numai traversarea:

 The train went over/across the bridge.
 They sailed across the ocean.

Up, down, along
Up and down (în susul și în josul) exprimă o mișcare pe verticală:

 The children ran up and down the stairs / hill.

sau pe orizontală (de-a lungul):

 They walked up and down the street/platform. (sinonim cu along)

Past, by
Past (pe lângă) indică mișcarea pe lângă și dincolo de:

 Walk past the hotel, turn right and you’ll get to the post-office.

By (pe lângă) indică o mișcare fără oprire sau cu o întrerupere scurtă:

 They drove by the lake without stopping.

About, around
Around (în jurul) indică o poziție sau mișcare circulară:

 He has a muffler around his neck.

About/around. (în jurul, în preajmă, prin) indică o poziție/mișcare nedefinită:

 There aren’t many cinemas about/around here.
 They walked about/around town all day.

Off, out of, from
Off (de pe, de la, din) exprimă separarea, desprinderea de o suprafață:

 The vase fell off the table.

Out of (din) exprimă ieșirea, scoaterea dintr-un volum:

 She came out of the house.

From (de, de la) indică despărțirea, distanța, locul de unde a pornit acțiunea:

 She came straight home from school.

TIMP: At, on, in
At a time:

 at the/that time, at 8 o’clock, at noon, at night, at dinner (time), at the weekend.
 On a day: on Sunday, on Monday morning, on New Year’s day, on the 1st of March, on the following day.
 In a period: in the (late) afternoon, in July, in summer, 1990, in the following months, in the 20th century.
 In a period: in the (late) afternoon, in July, in summer, 1990, in the following months, in the 20th century.

By, before, after
By = nu mai târziu de:

 You will have my answer by the end of the week.

Before = înainte de:

 I talked to him before noon.

After = mai târziu de, după:

 Ring me up after the meeting.

From... to, till/until
To poate exprima relații de timp sau direcție, till/until numai de timp.
From (din, de la) indică momentul începerii acțiunii, to/till (până în, până la) sfârșitul ei:

 She stayed with us from January to/till April last year.

Till/until  și nu to) trebuie folosit dacă lipsește from:

 He waited for you until 9 o’clock.

Until indică sfârșitul unei acțiuni pozitive sau începutul unei acțiuni negative:

 We worked until noon, we stopped then.
 We didn’t work until noon (We began then).

DURATA: During, for, (all) through/throughout, over
During (în timpul), exprimă perioadă în timpul căreia a avut loc o acțiune (în mod intermitent):

 We were in Bucharest during summer.
 We visit the Art Galleries during our stay in Bucharest.

For (de, timp de), indică durata unei acțiuni neîntrerupte:

 We stayed in Bucharest for three weeks.

(All) through/throughout (to), tot timpul) = de la început până la sfârșitul perioadei:

 We worked hard all through the year.
 It rained throughout the summer.

 Over (de, la) - indică o perioadă limitată (sărbători, vacanță) :

 We went to the mountains over the weekend.

Atenție! Prepozițiile de timp/durată se omit:
a) în expresii cu last - next, this - that, some -every

 I saw a film last night.(aseară)
He came this morning (în această dimineață).  
 I go to school every day (în fiecare zi)

b) în expresii începând cu all:

 He stayed there all day/week (nu for all day/week)

MOD, INSTRUMENT, CANTITATE:
With (cu), without (fără), in... manner/way (în modul) exprimă modul în care are loc acțiunea:

 She spoke with confidence / without hesitation / in the usual way.

Like (ca) folosit ca prepoziție este urmat de un substantiv, pronume sau Gerund.
Like exprimă modul: o asemănare / comparație între doi termeni:

 She walks like a dancer.
 He is very much like his mother.

By (cu, prin, de) și on (pe, la) indică mijlocul cu care e săvârșită acțiunea:

 She entered by the back door.
 This dress is made by hand.
 He goes to work by bus / on foot.
 I listen to the news on the radio.
 He watches the news on television.

With (cu) precede instrumentul:

 The little child has learned to write with a pen.
 She opened the door with a key.

In (cu) exprimă modul sau materialul folosit:

 She wrote the letter in ink.

By (la, cu) exprimă cantitatea:

 Cloth is sold by the yard. Eggs are sold by the dozen.

REFERINȚĂ:
As to, as for, regarding, in regard to, concerning (formal) = cu privire la, (cât) despre:

 As to our grandmother, everybody loves her.
 Some interesting documents concerning our ancient history have just been found.

About, on (despre):
About este folosit cu verbe ca: chat, quarrel, talk:

 They talked about their school days.

On este folosit pentru activități organizate, după verbe ca lecture, write speak:

 He lectured on Scottish literature.

CAUZĂ: Because of, on account of (formal), from, out of, for, through (din cauză de):

 We put off our trip because of the weather.
 She was late on account of the heavy traffic.
 He couldn’t speak for shame.
 He did it from pity / out of curiosity.
 She lost her gloves through her carelessness.

SCOP: for (pentru)

 I went to the chemist’s for some aspirin.

SURSĂ/ORIGINE: from (din)

 He comes from France.

AGENT: by (de, de către):

 She was examined by a specialist.

CONCESIE: in spite, despite (formal), for all, with all (familiar) = în ciuda, cu toată / toate:

 They enjoyed the trip, in spite of the bad weather.
 Despite her illness, she still goes skiing.
 He was a good man, for all his defects.

Excepție: except for, but (cu excepția):

 Everybody left but the headmaster.

8.5. Diferența între propoziții în limba română și în limba engleză

Între folosirea prepozițiilor în limba engleză și limba română există numeroase diferențe, care prezintă dificultăți pentru români. Unele dintre acestea sunt:

 in the street (Engl. americ. - on the stret) - pe stradă
 in the playground - pe terenul de sport
 in the sky - pe cer
 in the sun - la soare
 in the open air - la aer curat
 on the way to - în drum spre
 on the 1st floor - la etajul 1
 round the corner - după colț
 at present - în prezent
 at the sametime - în același timp
 at this moment - în acest moment
 at last - în sfârșit
 in a year`s time - peste un an
 in my opinion - după părerea mea
 beyond control - independent de voința...
 in all probability - după toate probabilitățile
 by my watch - după ceasul meu
 by heart - pe dinafară
 by mistake - din greșeală
 on go on a trip/ on holiday - a merge în călătorie în vacanță
 to go (out) for a walk - a merge la plimbare
 to look out of the window - a privi pe fereastră
 to get in through the window - a intra pe fereastră
 he`s the tallest in the class - e cel mai înalt din clasă
 outside the cinema - în fața cinematografului

 

8.6. Diferențe între prepoziții în limba engleza britanică și prepoziții în engleza americană
Există unele diferențe și în folosirea prepozițiilor în varianta britanică și americană a limbii engleze:

 towards toward
 in the street on the street
 at the back of... in back of...
 at the weekend on the weekend
 it’s ten minutes past six it’s ten minutes after six
 it’s a quarter to one it’s a quarter before one
 I’ll see you on Sunday I’ll see you Sunday