Adverbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanNotă: Ea leagă părți de vorbire diferite: substantive, adjective, verbe sau adverbe de substantive sau substitute ale acestora:

9. Conjuncția (The Conjunction)
9.1. Definiție
a) exprimă raporturi de coordonare sau de subordonare între două propoziții, raporturi de coordonare între două părți de propoziție sau între o parte de propoziție și o propoziție;
b) este neflexibilă din punct de vedere morfologic;
c) nu îndeplinește nici o funcție sintactică în propoziție dar marchează raporturile de coordonare și subordonare în cadrul propoziției și al frazei.
9.2. Conjuncțiile coordonatoare (Co-ordinating Conjunctions)
Conjuncțiile coordonatoare leagă părți de propoziție cu aceeași funcție sintacțică sau propoziții de același fel:

 He is in the kitchen. (Este în bucătărie.)
 I visited the Village Museum and the Art Galleries yesterday.
 It started to rain but the game continued.

9.2.1. Clasificare. După relațiile pe care le stabilesc, conjuncțiile coordonatoare pot fi:
a) copulative: and - și; as well as - precum; both... and - atât... cât și; not only... but also - nu numai... dar și;

 and, as well as, both, and, not only, but also

b) disjunctive: or - sau; ori; either...or - sau... sau; neither...nor - nici...nici;

or, either, or, neither, nor.

c) adversative: but - dar, ci;

 but


9.2.2. Întrebuințarea conjuncțiilor coordonatoare. indică două alternative din care numai una este posibilă, în propoziții pozitive sau interogative:

 We can either have a snack now, or we can have lunch at noon.
 Can you drink either milk or tea?

Pentru a exprima o negație se folosește either... or + verb negativ sau neither...nor

 I can’t travel either by air or by sea.
 I can travel neither by air nor by sea.

9.2.3. Poziție. Conjuncțiile coordonatoare se așează între unitățile sintactice pe care le unesc:

 He opened the door as well as the window.

Conjuncțiile coordonatoare nu pot fi așezate la începutul frazei:

Dan finished his homework and went out for a walk. (Dan și-a terminat lecțiile și a ieșit la plimbare.) 

9.3. Conjuncțiile subordonatoare (Subordinating Conjunctions)
Conjuncțiile suordonatoare leagă propozițiile secundare din frază de elementele lor regente:

 I went to the post office,where I bought a dozen postcards. (M-am dus la poștă, unde am cumpărat douăsprezece vederi.)

9.3.1. Clasificare. După felul propozițiilor pe care le introduc, conjuncțiile subordonatoare pot fi:
1) universale: that - că; if, whether - dacă; care pot introduce mai multe feluri de propoziții subordonate:

 Whether he will be punctual remains to be seen. (propoziție subiectivă).
 The best way is if you go there yourself. (propoziție predicativă)
 Remember that we must get there in time. (completivă directă).

2) specializate:
a) de loc: where - unde; wherever - oriunde;

 where, wherever

b) de timp: when - când; since - de când; till/until - până când; while/as - în timp ce; before - înainte ca; after - după ce;

 when, since, till, until, while, as, before, after.

c) de mod: (exactly) as; (just) as - (așa) cum; (exact) cum;

 exactly as, just as, exact.

d) de cauză: as, since, because - deaorece, fiindcă;

 as, since, because.

e) de scop: so that, in order that/so (that) (mai formal) - (pentru) ca, cu scopul ca.

 so that, in order that, so that.

Scopul negativ este exprimat de: for fear (that) - de teamă să; in case; lest (formal) - ca să nu;

 for fear that, in case, lest.

f) condiționale: if - dacă; provided (that) / on condition (that) as long as/so longs as - cu condiția; unless - afară dacă, numai dacă nu;

 if, provided that, on condition that, as long as, so longs as, unless.

g) consecutive: so that - încât; so (familiar) - încât; so/such... (that) - așa/astfel... încât;

h) concesive: though, although (mai formal), while, whereas (formal), even if.though - deși, cu toate că, chiar dacă;

 though, although, while, whereas (formal), even if, though.

i) comparative: as...as - mai (mult)... decât; as if/as though - ca și cum, de parcă.

 as... as. as if. as though.

9.3.2. Întrebuințarea conjuncțiilor subordonatoare.

When, as (temporale) When

 When I am tired I go for a walk.

 Când sunt obosit fac o plimbare. (accentul este pe momentul acțiunii) sau succesiunea lor imediată în timp:

 When she rang the bell, he came to the door. (Când ea a sunat la sonerie, el a venit la ușă.)

As este folosit pentru acțiuni paralele:

 She wept as she spoke. (Plângea în timp ce vorbea.)

 ( - accentul este pe acțiunea însăși); sau ca sinonim al lui while:

 As I was crossing the street, I heard somebody call my name.( În timp ce / Pe când traversam strada, am auzit pe cineva strigându-mi numele.)

As, since, because (cauzale)
As exprimă cauza, motivul pentru acțiunea din propoziția regentă:

 As liked the dress, she bought it. (Fiindcă i-a plăcut rochia, a cumpărat-o.)

Since presupune un argument admis de interlocutor:

 Since you need this book, I’ll get for you.( Deoarece ai nevoie de carte, am să ți-o iau.)

If not, unless (condiționale)
If not este opusul lui if (dacă nu):

 If you get sick, you’ll need a doctor.
 If you don’t get sick, you won’t need a doctor.

Unless este opusul lui provided / providing that (doar dacă, cu condiția ca), iar când este folosit unless verbul din propoziția condițională este la forma pozitivă:

 You may see the doctor provided you have an appointment.( Poți să intri la doctor cu condiția să fii programat.)
 You can’t see the doctor unless you have an appointment. (Nu poți să intri la doctor decât dacă ești programat.)

Unless nu este folosit pentru a introduce propoziții condiționale ireale:

 He couldn’t have seen the doctor if he hadn’t had an appointment. (El n-ar fi putut să intre la doctor dacă n-ar fi fost programat.)

9.3.3. Poziție. Conjuncțiile subordonatoare se așează la începutul propoziției secundare, care poate precede sau urma propoziția regentă:

 As the weather was bad, we stayed home all day.
 Although she spoke very slowly, I couldn’t understand her.
I can’t help you with your homework because I’m busy right now. 
 Lydia liked the book so much that she read it three times.

 Spre deosebire de conjuncțiile coordonatoare, conjuncțiile subordonatoare pot fi precedate de alte conjuncții:

 He left early because he wasn’t feeling very well and because the party was boring.(A plecat devreme pentru că nu se simțea foarte bine și pentru că petrecerea era plicticoasă.)